Wspólnota

In Veritate et Amore

Pius XI ENCYKLIKA DIVINI REDEMPTORIS

Święty Józef wzorem i opiekunem

81. Aby przyśpieszyć upragniony Pokój Chrystusa w Królestwie Chrystusowym", całą akcję Kościoła skierowaną przeciwko komunizmowi na całym świecie oddajemy pod opiekę św. Józefa, możnego protektora Kościoła katolickiego. On bowiem należał do stanu robotniczego i doświadczył na sobie goryczy ubóstwa wraz z powierzoną sobie Świętą Rodziną, której był kochającym i gorliwym opiekunem. Pod jego pieczą znajdowało się Boże Dzieciątko, gdy Herod wysłał swoich siepaczy, aby je zabili. Wypełniając wiernie i sumiennie swe codzienne obowiązki, stał się wzorem dla tych, którzy na chleb zarabiać muszą pracą własnych rąk. Jak najsłuszniej nazwany sprawiedliwym, jest jaśniejącym przykładem tej chrześcijańskiej sprawiedliwości, która winna przenikać życie społeczne.Pius XI ENCYKLIKA DIVINI REDEMPTORIS

StatutSTATUT WSPÓLNOTY ŚWIĘTEGO JÓZEFA
„SOCIETAS SANCTI JOSEPH”

I. Informacje ogólne

§1
Wspólnota Świętego Józefa „Societas Sancti Joseph” zwana dalej Wspólnotą jest ruchem modlitewno – apostolskim działającą w ramach Kościoła rzymskokatolickiego, gromadzącą wiernych świeckich i duchownych pragnących rozszerzać nabożeństwo ku czci św. Józefa.

§2
Inspiracją do powstania Wspólnoty były Adhortacje papieża Jana Pawła II:
·         „Redemtoris Custos”: „Jest moim gorącym życzeniem, aby niniejsze przypomnienie postaci św. Józefa odnowiło w nas także pamięć tej modlitwy, jaką przed stu laty mój Poprzednik polecił do niego zanosić. Z pewnością bowiem modlitwa ta, a przede wszystkim sama postać Józefa z Nazaretu nabiera dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa. Niech św. Józef stanie się dla wszystkich szczególnym nauczycielem uczestnictwa w mesjańskiej misji Chrystusa, która jest w Kościele udziałem każdego i wszystkich: małżonków i rodziców, ludzi żyjących z pracy rąk czy też z jakiejkolwiek innej pracy, osób powołanych do życia kontemplacyjnego, jak i do apostolstwa. Niech nam ukazuje drogi tego zbawczego Przymierza na progu Tysiąclecia, w którym ma trwać i dalej się rozwijać „pełnia czasu” związana z niewysłowioną tajemnicą Wcielenia Słowa” (nr 32).
·         „Ecclesia in Europa”: „Ewangelia wciąż wydaje owoce we wspólnotach parafialnych, wśród osób konsekrowanych, w stowarzyszeniach laikatu, w grupach modlitewnych i apostolskich, w różnych wspólnotach młodzieżowych, jak również poprzez nowe ruchy i dzieła kościelne i ich rozpowszechnianie się. W każdym z nich bowiem ten sam Duch potrafi wzbudzać wciąż na nowo oddanie sprawie Ewangelii, wielkoduszną gotowość do służby, życie chrześcijańskie nacechowane ewangelicznym radykalizmem i zapałem misyjnym (nr 15).
§ 3
Siedzibą Wspólnoty na terenie Diecezji Sosnowieckiej jest Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, u;. M. Teresy Kierocińskiej 25, 41-209 Sosnowiec.

§ 4
Na terenie innych Diecezji działalność Wspólnoty potwierdza Biskup Diecezjalny.


II. Działalność Wspólnoty

§ 5
Celem Wspólnoty jest:
·         szerzenie czci świętego Józefa i rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju nabożeństw i praktyk nabożnych, szczególnie do Przeczystego Serca Świętego Józefa;
·         rozpowszechnianie Szkaplerza św. Józefa;
·         organizowane i prowadzenie rekolekcji formacyjnych z zakresu moralności i duchowości chrześcijańskiej;
·         organizowanie sympozjów józefologicznych;
·         tworzenie wspólnot modlitewnych w parafiach;
·         podejmowanie działalności charytatywnej, zwłaszcza wspierającej rodziny.

§ 6
Charyzmatem Wspólnoty jest naśladowanie cnót św. Józefa, poprzez osobiste oddanie się Jego opiece, dla większej chwały Kościoła i zwycięstwa Niepokalanego Serca Maryi. Droga naśladowania oznacza nie tylko budzić zaufanie, prosić o pomoc i gorliwie naśladować cnoty – lecz, by sam święty Józef rozpoznał w członkach Wspólnoty swój obraz, gdy będzie w niej coraz bardziej obecny, i gdy przez nią będzie mógł dalej służyć i kochać Jezusa i Maryję. Chodzi nie tylko o życie i działanie na wzór świętego Józefa, ale o współdziałanie z nim, o kontynuację jego troskliwej opieki.

III. Struktury organizacyjne Wspólnoty

§ 7
Dla prowadzenia Wspólnoty wybiera się spośród jej członków Prowadzącego lub Prowadzącą na okres trzech lat poprzez tajne wybory podczas rekolekcji Wspólnoty. O terminie rekolekcji i wyborów członkowie są informowani listownie.

§ 8
Prowadzącego wspiera Rada Wspólnoty w liczbie od 4 do 8 członków, która wszystkie ważne decyzje podejmuje większością głosów. Przy równej sumie głosów decydujący głos ma Prowadzący.

§ 9
Spośród Rady Wspólnoty wybierany jest Sekretarz, którego zadaniem jest prowadzenie korespondencji z członkami Wspólnoty, jak również z osobami pragnącymi do niej wstąpić oraz Ekonom troszczący się o działalność dobroczynną Wspólnoty. Sekretarz i Ekonom zdają sprawę ze swojej działalności przed Radą, która informuje o owocach tej pracy całą Wspólnotę.

§ 10
Prowadzący może za zgodą Rady Wspólnoty ustanowić swojego następcę na okres trzech lat.

§ 11
Dla wymaganego zjednoczenia z autorytetem kościelnym, Wspólnota prosi w poszczególnych miejscach swego istnienia o opiekę duszpasterską kapłanów. Kapłani ci, za zgodą swojego Ordynariusza, w braterskiej miłości łączą się w trosce o duchowy rozwój Wspólnoty i pełnią tę funkcję, aż do odwołania. Kapłani troszczący się o Wspólnotę mają czynny głos podczas spotkań Rady.

IV. Warunki przynależności do Wspólnoty

§ 12
Do Wspólnoty może wstąpić każdy ochrzczony, kto ma szczerą intencję służenia Bogu naśladując cnoty św. Józefa.

§ 13
Przynależność do Wspólnoty nie pociąga za sobą żadnych nakazów lub zakazów obowiązujących pod grzechem.

§ 14
Wstępujących do Wspólnoty zachęca się do:
  • stałego życia w łasce uświęcającej;
  • częstego i pełnego uczestnictwa we Mszy św.;
  • regularnego czytania Pisma św. i odmawiania Liturgii Godzin
  • praktykowania nabożeństwa do św. Józefa;
  • realizowania bezinteresownej miłości bliźniego, zwłaszcza chorych i potrzebujących;
  • na miarę swoich możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu i apostolstwie swojej parafii.

§ 14
Przyjęcie do Wspólnoty odbywa się w dwu etapach i polega na złożeniu „Ofiarowania św. Józefowi” przed Najświętszym Sakramentem oraz wypełnieniu formularza prośby o przyjęcie i przesłaniu Sekretarzowi a następnie po roku czasu przez uroczyste odnowienie aktu Ofiarowania wobec Wspólnoty podczas rekolekcji (patrz: Dodatek).